Licensvillkor för läromedel

Backend Media allmänna licensvillkor - skolor
Voodoo Film • www.voodoofilm.org • Version 2004:03

1. Licens

1.1 Användaren har rätt att på pappersväg kopiera upp och dela ut kopior av innehållet på voodoofilm.org till elever som deltar i undervisningen som angetts i licensavtalet. Digitala kopior som distribueras via exempelvis intranät är inte tillåtet.

1.2 Artiklarnas tillhörande bilder ingår i avtalet. Det är dock inte tillåtet att separat presentera bilder i ett annat sammanhang än sitt ursprung.

1.3 Internetadressen till källans ursprung (www.voodoofilm.org) ska finnas utmärkt på varje papperssida. Det är att rekommendera att datumet då utskriften gjorts medföljer på papperskopiorna, då vissa artiklar och data tenderar att uppdateras med färskare information.

2. Betalning

2.1 Licenstagaren åtar sig att som licensavgift, till Backend Media, erlägga ersättning motsvarande uttagskostnaden för erhållna artiklar och/eller data. Med uttagskostnad avses kostnaden för att extrahera artiklar eller data, överföring till överförbart media(dock inte det som avses under punkt 1.1) och kostnaden för överföring. Licensavgiften anges i licensavtalet.

2.2 Betalning skall vara Backend Media tillhanda inom 30 dagar räknat från fakturans datum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag.

3. Nyttjanderätt

3.1 Licenstagaren har inte rätt att använda artiklar eller bilder som tillhandahållits i enlighet med detta avtal för kommersiella ändamål. Licenstagaren äger inte heller rätt att vidaredistribuera, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra artiklar, bilder eller data än annat som beskrivs i detta avtal.

4. Garanti och ansvar

4.1 Backend Media garanterar inte riktigheten i artiklar och bilder och de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för angivet ändamål.

5. Överlåtelse

5.1 Licenstagaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal med mindre än att man erhållit skriftligt medgivande från Backend Media.

6. Avtalets upphörande

6.1 För det fall avtalet upphört, på grund av att avtalstiden gått ut skall licenstagaren radera eller förstöra de artiklar eller data som omfattas av detta avtal och fråntas bruk i undervisning, samt senast 30 dagar efter det att avtalet upphört, bekräfta att så skett.

6.2 Om licenstagaren väljer att avsluta licensen innan licenstiden gått ut, måste denne vidtaga de åtgärder som är beskrivna under punkt 6.1. Kostnaden för licensen återfås endast om det sker inom 30 dagar efter att beställningen gjorts.

7. Tillägg till avtalet

7.1 Tillägg till eller ändring av detta avtal skall vara skriftlig och undertecknad av båda parter för att vara gällande.