Filmavtalet 2006

21 min

Parterna

 1. Svenska staten
 2. Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Svenska Filmdistributörers Förening u.p.a. och Föreningen Sveriges Filmproducenter, nedan kallade filmbranschent.
 3. Sveriges Television AB, TV 4 AB (publ.), Modern Times Group MTG AB, Kanal 5 AB och C More Entertainment AB, nedan kallade TV-företagen, har ingått följande avtal.

Avtalet har från statens sida ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande.

Avtalets innehåll

1 § Detta avtal avser finansieringen av Stiftelsens Svenska Filminstitutet (nedan kallad stiftelsen) stöd till svensk film för de ändamål som anges i avtalet. Stiftelsens angelägenheter handhas enligt stiftelseförordnandet av en styrelse (nedan kallad styrelsen) vars ledamöter utses av regeringen.

Målet med avtalet

2 § Parterna är eniga om att reglerna för stöd till svensk film bör utformas så att de främjar en rationell och effektiv produktion och distribution av svensk film och medför en sund användning av stödmedlen.

3 § Parterna är eniga om att målet med avtalet skall vara att

 • stödja och stimulera förnyelse och utveckling av värdefull svensk filmproduktion samt distribution och visning av film i hela landet,
 • verka för att svensk filmproduktion skall utgöra en dynamisk tillväxtbransch,
 • förbättra kvinnliga filmskapares villkor,
 • främja arbetet mot olovlig hantering av film i alla visningsformer,
 • verka för att svensk film skall spegla hela landet,
 • verka för att svensk film skall nå en större publik i alla visningsformer, både i Sverige och internationellt, samt att
 • verka för att antalet biobesök i Sverige skall öka.

4 § Parterna är eniga om att verka för att öka jämställdheten på filmområdet. Målet är att stödet till svensk filmproduktion skall fördelas jämnt mellan män och kvinnor.

Målet innebär att andelen kvinnor i för filmproduktionen centrala funktioner skall öka under avtalsperioden. Senast ett år före avtalsperiodens slut bör endera könet, räknat i antal projekt som får stöd, vara representerat till minst 40 procent inom kategorierna manusförfattare, producent och regissör. Målet gäller för filmkategorierna långfilm, barn- och ungdomsfilm respektive kort- och dokumentärfilm.

Stiftelsen skall årligen redovisa könsfördelningen när det gäller manusförfattare, producenter och regissörer i de filmprojekt som får stöd samt de genomsnittliga stödnivåerna för filmer av enbart eller i huvudsak kvinnor respektive män. Även fördelningen inom filmteamet i övrigt i dessa filmprojekt skall redovisas.

Stiftelsens redovisning skall även omfatta de medel som regionala produktionscentrum använder för finansiering av filmprojekt. Innebörden av vissa begrepp i avtalet

5 § Med långfilm avses i detta avtal film som har en visningstid motsvarande minst 2000 meter i 35 mm format (eller motsvarande i andra format) och är avsedd för normal biografpremiär med normal biografexploatering. Undantag från regeln om visningstid får medges av styrelsen när det gäller barn- och ungdomsfilm samt dokumentärfilm.

Med film avses i detta avtal även videogram i alla de fall där det är praktiskt lämpligt och motiverat. Med videogram menas i detta avtal en informationsbärare med upptagning av rörliga bilder, med eller utan ljud, som är avsedd att användas tillsammans med en anordning för elektronisk återgivning.

6 § Med producent avses i detta avtal den fysiska person, det bolag eller annan juridisk person som verkställer produktionen av en film genom att projektutveckla, finansiera, inspela och färdigställa densamma och som därigenom förvärvar och ansvarar för de i filmverket ingående rättigheterna.

Med oberoende producent avses sådan juridisk person enligt första stycket som inte är ett majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions-, visnings- eller sändningsverksamhet eller är del av en sådan koncern.

7 § En film anses som svensk under förutsättning att filmen har en svensk producent och att den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.

Med svensk producent avses en person som är bosatt här i landet, ett bolag, ett utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad här i landet.

En film som inte har en svensk producent är ändå att anse som svensk under förutsättning att dels den svenska kapitalinsatsen uppgår till 20 procent av produktionskostnaden, dels den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.

Biografavgifter

8 § Biografägare eller annan anordnare av biografföreställning (nedan kallad biografägare) skall betala en avgift till stiftelsen, motsvarande 10 procent av bruttobiljettintäkten vid föreställningen. Med sådan intäkt avses bruttoinkomst enligt de av Filmägarnas Kontrollbyrå Aktiebolag (nedan kallad Kontrollbyrån) fastställda allmänna bestämmelserna vid filmleveranser. Filmhyra skall inte utgå på den del av intäkterna som utgör avgiften. Det är i detta sammanhang utan betydelse för avgiftsplikten om film visas med hjälp av videoteknik eller digital teknik i stället för med traditionell teknik.

9 § Om antalet biografbesök under sammanlagt sex rullande tolvmånadersperioder fr.o.m. den 1 januari 2007 t.o.m. den 30 juni 2007 konstant understiger 15 miljoner besök skall biografavgiften under 2008 vara 7,5 procent. Om antalet biografbesök under åtminstone en sådan tolvmånadersperiod är minst 15 miljoner skall biografavgiften vara 10 procent under 2008.

Om antalet biografbesök under sammanlagt tolv rullande tolvmånadersperioder fr.o.m. den 1 juli 2007 t.o.m. den 30 juni 2008 konstant understiger 15 miljoner besök skall biografavgiften under 2009 vara 7,5 procent. Om antalet biografbesök under åtminstone en sådan tolvmånadersperiod är minst 15 miljoner skall biografavgiften vara 10 procent under 2009.

Om antalet biografbesök under sammanlagt tolv rullande tolvmånadersperioder fr.o.m. den 1 juli 2008 t.o.m. den 30 juni 2009 konstant understiger 15 miljoner besök skall biografavgiften under 2010 vara 7,5 procent. Om antalet biografbesök under åtminstone en sådan tolvmånadersperiod är minst 15 miljoner skall biografavgiften vara 10 procent under 2010.

10 § Avgift skall inte utgå för biografföreställning på sådant fast visningsställe där det enligt det register som förs av Kontrollbyrån ges högst fem föreställningar i veckan utöver barnmatinéer.

Med barnmatiné avses föreställning som riktar sig till barn och som börjar senast klockan 17.

Om biografföreställningar har anordnats i syfte att kringgå bestämmelserna om avgiftsplikt får styrelsen besluta att avgiftsplikt föreligger. Innan styrelsen beslutar i sådant ärende skall styrelsen bereda biografägaren och dennes organisation tillfälle att yttra sig.

Styrelsen får medge befrielse från avgift för biografföreställning där filmägare avstår från film- och biografhyra och där biografägare avstår biljettintäkterna till välgörande ändamål. Filmfestivaler och liknande arrangemang får undantas från avgift.

11 § Biografägaren skall månatligen redovisa och betala in avgifterna direkt till stiftelsen. Regler härom skall fastställas av stiftelsen efter samråd med filmbranschen.

Redovisning skall ske på formulär som fastställs av Kontrollbyrån. För redovisning och inbetalning av avgiftsmedlen skall i övrigt tillämpas de av Kontrollbyrån fastställda allmänna bestämmelserna vid filmleveranser. I dessa bestämmelser skall stadgas att underlåtenhet att betala avgift likställs med underlåtenhet att betala filmhyra.

Biografägaren är skyldig att låta stiftelsen genom kontrollant granska räkenskaperna såvitt gäller avgiftsredovisningen.

12 § En förbindelse från berörda biografägare att betala avgift enligt detta avtal och att i övrigt följa bestämmelserna i avtalet skall snarast inhämtas genom Kontrollbyråns försorg och överlämnas till stiftelsen. Förbindelsen skall ha den lydelse som framgår av bilaga 1.

Biografägare som underlåter att avge sådan förbindelse skall avstängas från filmleverans. Om avstängning inte sker, trots begäran om det, svarar filmuthyraren mot stiftelsen för de avgifter som belöper på en föreställning där den hyrda filmen visas.

TV-företagens bidrag

13 § Sveriges Television AB skall månatligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar minst 34 miljoner kronor per kalenderår. Därutöver garanterar bolaget att använda i genomsnitt minst 36 miljoner kronor per år för samproduktion, medfinansiering och köp av visningsrätter vad gäller nya svenska långfilmer samt nya svenska kort- och dokumentärfilmer (garantibelopp). Av garantibeloppet skall minst 15 miljoner kronor användas för samproduktion och medfinansiering av film som får förhandsstöd genom detta avtal.

I garantibeloppet skall inte inräknas medel som Sveriges Television AB använder till egna produktioner av filmer.

Sveriges Television AB skall före utgången av februari månad varje år, med början 2007, till stiftelsen redovisa garantibeloppets storlek och hur beloppet disponerats.

14 § TV 4 AB (publ.) skall månatligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar minst 8 miljoner kronor per kalenderår. Därutöver garanterar bolaget att använda i genomsnitt minst 20 miljoner kronor per år för samproduktion, medfinansiering och köp av visningsrätter vad gäller nya svenska långfilmer samt nya svenska kort- och dokumentärfilmer (garantibelopp). Av garantibeloppet skall minst 8 miljoner kronor användas för samproduktion och medfinansiering av film som får förhandsstöd genom detta avtal. I garantibeloppet skall inte inräknas medel som TV 4 AB (publ.) använder till egna produktioner av filmer. TV 4 AB (publ.) skall före utgången av februari månad varje år, med början 2007, till stiftelsen redovisa garantibeloppets storlek och hur beloppet disponerats.

15 § Modern Times Group MTG AB skall månatligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar minst 4 miljoner kronor per kalenderår. Därutöver garanterar bolaget att använda i genomsnitt minst 1 miljon kronor per år för samproduktion, medfinansiering och köp av visningsrätter vad gäller nya svenska långfilmer samt nya svenska kort- och dokumentärfilmer (garantibelopp).

16 § Kanal 5 AB skall månatligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar minst 2 miljoner kronor per kalenderår. Därutöver garanterar bolaget att använda i genomsnitt minst 0,5 miljoner kronor per år för samproduktion, medfinansiering och köp av visningsrätter vad gäller nya svenska långfilmer samt nya svenska kort- och dokumentärfilmer (garantibelopp).

17 § C More Entertainment AB skall månatligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar minst 2 miljoner kronor per kalenderår. Därutöver garanterar bolaget att använda i genomsnitt minst 0,5 miljoner kronor per år för samproduktion, medfinansiering och köp av visningsrätter vad gäller nya svenska långfilmer samt nya svenska kort- och dokumentärfilmer (garantibelopp).

18 § Bidragen och garantibeloppen från TV-företagen skall den 1 januari varje år räknas upp med två procent, med början den 1 januari 2007.

Med nya svenska långfilmer och nya svenska kort- och dokumentärfilmer avses i 13-17 §§ filmer som har premiärvisning i respektive visningsfönster.

Föreningen Sveriges Filmproducenters bidrag

19 § Föreningen Sveriges Filmproducenter skall årligen lämna ett bidrag till stiftelsen som motsvarar de intäkter som inflyter till föreningen, dock högst 2 miljoner kronor. Medlemsoch serviceavgifter från föreningens medlemmar samt direkta bidrag eller stöd till föreningen skall inte anses som sådana intäkter som skall ligga till grund för bidrag till stiftelsen.

Statens bidrag

20 § Staten skall – under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut – lämna ett årligt bidrag till stiftelsen för åtgärder inom ramen för detta avtal på 175 miljoner kronor under 2006, på 180 miljoner kronor under 2007 och på 185 miljoner kr från och med 2008.

Bidrag från annan än avtalspart

21 § Staten, filmbranschen och TV-företagen är överens om att fortsatt aktivt verka för utökad finansiering av avtalet genom tillkommande parter. De parter som främst bör knytas till avtalet är aktörer som visar eller på annat sätt exploaterar film.

22 § Om annan än de som är parter i detta avtal vill lämna bidrag till de ändamål som anges i avtalet skall ett separat avtal ingås mellan detta avtals parter och bidragsgivaren. Staten får, för övriga parters räkning, ingå sådant avtal med annan bidragsgivare.

Avtalet skall i huvudsak ha den lydelse som framgår av bilaga 2.

Användningen av stiftelsens medel

23 § De medel som tillförs stiftelsen enligt detta avtal skall användas till följande ändamål.

 1. Avgifter till internationellt samarbete
 2. Produktionsstöd till svensk film
 3. Stöd till distribution och visning av film i hela landet
 4. Stöd till internationell lansering av ny svensk film
 5. Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer

Avgifter till internationellt samarbete

24 § Av de medel som varje räkenskapsår inflyter till stiftelsen skall en del användas till avgifter till samarbetet inom Eurimages och Nordiska Film- och TV-fonden samt till svenska samordningsinsatser i anslutning till Media-programmet. Storleken på avgifterna och insatserna bestäms inom ramen för internationella överenskommelser.

Produktionsstöd till svensk film

25 § Produktionsstöd till svensk film skall omfatta följande stödformer.

 1. Publikrelaterat stöd
 2. Förhandsstöd till långfilm, barn- och ungdomsfilm, kort- och dokumentärfilm samt till utvecklingsstöd
 3. Stöd till regionala produktionscentrum

26 § Av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen skall 75 miljoner kronor användas till publikrelaterat stöd. Av tillgängliga medel för publikrelaterat stöd får styrelsen under ett räkenskapsår avsätta högst 10 procent för användning till samma ändamål under kommande räkenskapsår. Styrelsen får också inom de angivna ramarna för stödet utfärda ansvarsförbindelser för kommande räkenskapsår.

27 § Publikrelaterat stöd skall lämnas till svenska långfilmer för öppna visningar på biograf. Stödet skall baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

För film som är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet motsvara högst 50 procent av bruttobiljettintäkterna. För film som inte till någon del är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet motsvara högst 75 procent av bruttobiljettintäkterna. Utvecklingsstöd enligt 30 § räknas inte som förhandsstöd i detta sammanhang.

Publikrelaterat stöd till barnfilm får motsvara 100 procent av filmens bruttobiljettintäkter.

Styrelsen får vid behov justera procentsatserna och fastställa ett maxbelopp för de olika filmkategorierna med beaktande av tillgängliga medel. Styrelsen skall därvid sträva efter största möjliga tydlighet och framförhållning, för att underlätta planeringen av nya filmprojekt. Producenten skall tidigast sex månader före inspelningsstart lämna en anmälan till stiftelsen.

Stödet skall utbetalas till dess att producenten fått återbetalning med en av styrelsen beslutad procentsats av fastställd egeninsats. Som egeninsats får endast räknas intäktsberättigad finansiering genom privatkapital eller finansiering av i detta avtal medverkande TV-företag.

Vid fastställande av vid vilken tidpunkt som producenten skall anses ha fått full ersättning för egeninsatsen skall hänsyn tas till att 25 procent av filmens bruttobiljettintäkter kan beräknas tillfalla producenten vid sidan av stödet.

Publikrelaterat stöd skall vara återbetalningspliktigt enligt de riktlinjer som anges i bilaga 3.

28 § Efter avräkning för avgifter till internationellt samarbete enligt 24 § och för publikrelaterat stöd enligt 26 § skall en del av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen användas för övriga produktionsstöd till svensk film enligt följande.

Minst 46 procent skall användas till förhandsstöd till långfilm, minst 10 procent till förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm, minst 9 procent till förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm, minst 7 procent till utvecklingsstöd och minst 2 procent till stöd till regionala produktionscentrum.

Av dessa medel får styrelsen avsätta högst 10 procent inom var och en av stödformerna för användning till samma ändamål under kommande räkenskapsår.

29 § Förhandsstöd skall endast utgå till producenter som kan redovisa en ambitiös plan för filmens spridning i olika visningsformer. Om producenten i planen anger att filmen också skall visas i TV, på videogram eller i annan visningsform skall det vid bedömningen beaktas om visning förutsätts ske i de i avtalet medverkande TV-företagens kanaler eller om visning eller spridning sker genom den som lämnar bidrag enligt 22 §.

Förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm skall kunna ges oavsett om filmen är avsedd att ha premiär på biograf eller i TV.

Förhandsstöd skall vara återbetalningspliktigt enligt de riktlinjer som anges i bilaga 3.

30 § Utvecklingsstödet skall omfatta projektstöd till manusförfattare, producenter och regissörer, växthusverksamhet för unga filmskapare, stöd till fortbildning för etablerade filmskapare samt företagsstöd till oberoende producenter.

Vid fördelning av stödet skall behovet av ökad jämställdhet på filmområdet särskilt beaktas.

Företagsstöd till en oberoende producent får ges med högst 1 miljon kronor årligen.

31 § För stöd till regionala produktionscentrum krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det stöd som lämnas inom ramen för detta avtal.

De regionala produktionscentrum som får stöd skall till stiftelsen årligen redovisa fördelningen mellan män och kvinnor samt andra uppgifter enligt 4 § tredje stycket när det gäller de medel som respektive produktionscentrum använder till finansiering av filmprojekt.

32 § Styrelsen skall ansvara för att tillgodose behovet av värdefull svensk filmproduktion genom att stöd ges till såväl långfilm som kortfilm.Styrelsen skall även beakta behovet av dokumentärfilm, film riktad till barn och ungdom samt animerad film.

Styrelsen skall vidare tillse att stödet ger yngre och nya filmskapare möjlighet att utveckla sina färdigheter, främst genom stöd till kortfilm. Härvid kan undantag medges från kravet på plan för visning och spridning enligt 29 § första stycket.

Stöd till distribution och visning av film i hela landet

33 § Stöd till distribution och visning av film i hela landet skall omfatta följande stödformer.

 1. Lanseringsstöd och stöd till parallelldistribution
 2. Biografstöd

34 § Efter att avräkning gjorts för avgifter till internationellt samarbete enligt 24 § samt för publikrelaterat stöd enligt 26 § skall en del av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen användas för stöd till distribution och visning av film i hela landet enligt följande. Minst 2 procent skall användas till lanseringsstöd, minst 3 procent till stöd till parallelldistribution och minst 7 procent till biografstöd.

Av dessa medel får styrelsen avsätta högst 10 procent inom var och en av stödformerna för användning till samma ändamål under kommande räkenskapsår.

Stöden till distribution och visning av biograffilm skall i tillämpliga fall vara teknikneutrala med avseende på om analog eller digital teknik används.

35 § Lanseringsstöd skall efter behovsprövning ges till distributör av svensk långfilm med ett belopp som motsvarar distributörens ekonomiska insats, dock högst 500 000 kronor. Stödbeloppet skall fastställas av styrelsen före filmens premiär.

Om det, med hänsyn till tillgängliga medel eller omständigheterna i övrigt, finns särskilda skäl får styrelsen fastställa stödbeloppets storlek på annat sätt än vad som anges i första stycket. Styrelsen kan därvid beakta behovet av lansering som leder till att sprida filmpremiärerna över året.

Stöd till parallelldistribution på mindre orter skall även innefatta filmer med små lanseringsresurser.

36 § Biografstöd skall omfatta stöd till biografägare för öppna visningar av svensk film, stöd till biografägare för publikarbete, stöd till upprustning av biografer samt för stöd till sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskatteskyldiga. Stödet skall i tillämpliga delar vara teknikneutralt med avseende på om analog eller digital teknik används.

Vid fördelningen skall behov hos biografer i mindre och medelstora orter särskilt beaktas.

Stöd till internationell lansering av ny svensk film

37 § Efter avräkning för avgifter till internationellt samarbete enligt 24 § samt för publikrelaterat stöd enligt 26 § skall minst 2 procent av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen användas till stöd till producenter och distributörer för internationell lansering av ny svensk film. Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer

38 § Efter avräkning för avgifter till internationellt samarbete enligt 24 § samt för publikrelaterat stöd enligt 26 § skall minst 2 procent av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen användas till stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer. Stödet skall fördelas av filmbranschen och TV-företagen efter samråd med stiftelsen.

Kostnader för administration och förvaltning

39 § Efter avräkning för avgifter till internationellt samarbete enligt 24 § samt för publikrelaterat stöd enligt 26 § skall högst 8 procent av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen användas för administration av filmavtalets stöd, för förvaltning och administration av konsulenternas verksamhet samt för hälften av stiftelsens kostnader för styrelse, ledning och stabsfunktioner. Maximalt får 20 miljoner kronor användas till dessa ändamål.

Reservmedel

40 § Stiftelsen får använda återstående medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen till de stödändamål som anges i avtalet.

Detsamma skall gälla de medel som styrelsen genom en effektiv och ändamålsenlig användning av medlen till administrations- och förvaltningskostnader kan frigöra till stödändamål.

Konsulenter

41 § För bedömningen av vilka filmprojekt som skall få förhandsstöd samt hur utvecklingsstödet skall fördelas skall styrelsen anlita konsulenter, varav minst två långfilmskonsulenter.

Sökande skall kunna presentera samma projekt för bedömning av flera konsulenter.

För konsulenternas uppdrag finns riktlinjer som utformats av stiftelsen efter samråd med filmbranschen och TV-företagen.

42 § Konsulenterna skall ha tidsbegränsade uppdrag. Vid tillsättande av konsulenter skall styrelsen sträva efter en jämn könsfördelning.

43 § Styrelsen skall varje verksamhetsår ge konsulenterna en ekonomisk ram inom vilken de till styrelsen kan rekommendera stöd.

Efterlevnaden av avtalet

44 § Filmbranschen och TV-företagen förbinder sig att verka för att detta avtal efterlevs. Organisationer som är bundna av avtalet är skyldiga att söka förmå sina medlemmar att följa avtalets bestämmelser.

45 § Filmer som erhåller produktionsstöd och/eller lanseringsstöd skall göras tillgängliga på gängse kommersiella villkor för alla medlemmar i branschorganisationer som är parter i detta avtal.

Övriga bestämmelser

46 § En förutsättning för avtalets giltighet är att Europeiska gemenskapens kommission godkänner de stödformer som anges i avtalet, samt att riksdagen godkänner att ett nytt filmavtal begränsas till produktionsstöd till svensk film och vissa stöd till distribution och visning av film i hela landet samt att staten övertar ansvaret för finansiering av stiftelsens övriga uppdrag, huvudsakligen inom det filmkulturella området.

47 § Staten får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om annan avtalspart bryter mot avtalet i väsentlig omfattning.

48 § Om riksdagen inte fattar de beslut som enligt 20 § förutsätts för statens insats, är övriga parter inte längre bundna av avtalet.

49 § Organisation inom filmbranschen får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om nöjesskatt för biografföreställningar återinförs eller om annan skatt av väsentligen samma karaktär och effekt införs eller om mervärdesskatten på filmvisning höjs. Detsamma gäller, om rätten att göra avdrag för biografavgiften vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

50 § Sveriges Television AB får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om riksdagen fattar beslut som innebär väsentliga förändringar av de ekonomiska ramar som företaget verkar inom eller som innebär väsentlig förändring av inriktningen på företagets verksamhet.

Detsamma gäller om rätten att göra avdrag för bidrag till stiftelsen vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

51 § TV 4 AB (publ.) får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om Sveriges Television AB eller annat programföretag som har tillstånd att sända rikstäckande TV-sändningar med analog sändningsteknik får tillstånd att sända reklam mot betalning.

Detsamma skall gälla om TV 4 AB (publ.) förlorar sitt tillstånd att för kanalen TV 4 sända marksänd television med digital teknik eller, så länge möjligheten till televisionssändningar med analog sändningsteknik består, rätten att här i landet sända televisionsprogram med analog sändningsteknik.

Detsamma gäller om rätten att göra avdrag för bidrag till stiftelsen vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

TV 4 AB (publ.) har rätt att påkalla överläggningar med övriga parter om villkoren i avtalet när TV 4 AB:s (publ.) möjligheter till televisionssändningar med analog teknik har upphört helt.

52 § Modern Times Group MTG AB får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om Sveriges Television AB, eller annat programföretag vars verksamhet finansieras genom TV-avgift enligt lagen (1989:41) om TV-avgift och som har tillstånd att sända rikstäckande TVsändningar med digital teknik, får tillstånd att sända reklam mot betalning.

Detsamma gäller om Viasat Broadcasting UK Limited förlorar sin rätt att sända marksänd television med digital teknik eller om väsentlig förändring sker i sändningsrättens omfattning.

Detsamma gäller om rätten att göra avdrag för bidrag till stiftelsen vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

53 § Kanal 5 AB får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om Sveriges Television AB, eller annat programföretag vars verksamhet finansieras genom TV-avgift enligt lagen (1989:41) om TV-avgift och som har tillstånd att sända rikstäckande TV-sändningar med digital teknik, får tillstånd att sända reklam mot betalning.

Detsamma gäller om företaget förlorar sin rätt att sända marksänd television med digital teknik eller om väsentlig förändring sker i sändningsrättens omfattning.

Detsamma gäller om rätten att göra avdrag för bidrag till stiftelsen vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

54 § C More Entertainment AB får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om Sveriges Television AB, eller annat programföretag vars verksamhet finansieras genom TV-avgift enligt lagen (1989:41) om TV-avgift och som har tillstånd att sända rikstäckande TVsändningar med digital teknik, får tillstånd att sända reklam mot betalning.

Detsamma gäller om företaget förlorar sin rätt att sända marksänd television med digital teknik eller om väsentlig förändring sker i sändningsrättens omfattning.

Detsamma gäller om rätten att göra avdrag för bidrag till stiftelsen vid beräkning av nettointäkten av rörelse vid taxering för inkomst begränsas eller avskaffas.

55 § Om part som har rätt att säga upp avtalet enligt någon av bestämmelserna i 47-54 §§ utnyttjar den rätten får varje annan part påkalla överläggningar med övriga parter om villkoren i avtalet.

Uppsägningshandling skall tillställas samtliga avtalsparter.

56 § Föreningen Sveriges Filmproducenter får påkalla överläggningar om villkoren i avtalet tidigast i januari 2008, om ansträngningarna att nå kompletterande finansiering inte leder till att nya medel tillförts avtalet.

57 § Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2006 och skall gälla till och med den 31 december 2010.

Uppsägning av avtalet skall ske senast ett år före avtalstidens utgång.

Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med tre år åt gången. Sedan avtalet har varit i kraft i två år får varje part påkalla överläggningar med övriga parter om villkoren i detta avtal.

58 § Om avtalet upphör att gälla vid avtalstidens utgång utan att ersättas av ett nytt avtal, skall de avgifter som redovisats för åren 2009 och 2010 användas enligt bestämmelserna i avtalet, om inte parterna kommer överens om annat.

59 § Tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller om rättsförhållande som har sin grund i avtalet skall avgöras genom skiljedom enligt lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. På parts begäran skall Stockholms tingsrätt utse samtliga tre skiljemän.

Detta avtal har upprättats i tolv likalydande exemplar av vilka varje part tagit ett.

Stockholm den 15 september 2005

 • För staten
 • För Sveriges Biografägareförbund
 • För Sveriges Television AB
 • För TV 4 AB (publ.)
 • För RiksföreningenVåra Gårdar
 • För Folkets Hus och Parker
 • För Föreningen Sveriges Filmproducenter
 • För Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a
 • För Svenska Filmdistributörers Förening u.p.a
 • För Modern Times Group MTG AB
 • För Kanal 5 AB
 • För C More Entertainment AB

Mot detta avtal har Filmägarnas Kontrollbyrå AB inte någon erinran.

Bilaga 1

Förbindelse; biografavgifter

Undertecknad anordnare av biografföreställning/biografägare, som har tagit del av gällande filmavtal och de särskilda regler som anges i avtalets 8-12 §§, åtar sig härigenom gentemot Stiftelsen Svenska Filminstitutet att under den tid som avtalet är i kraft betala in avgifter enligt avtalet och låta en av stiftelsen utsedd kontrollant granska räkenskaperna såvitt gäller avgiftsredovisningen. Vidare åtar sig undertecknad att i övrigt följa avtalets bestämmelser samt att godta att underlåtenhet att betala avgift likställs med underlåtenhet att betala filmhyra.

Bilaga 2

Avtal med bidragsgivare utanför filmavtalet

Mellan Svenska staten, som företrädare för parterna i 2006 års filmavtal, och NN har följande avtal ingåtts.

Avtalet är ingått under förbehåll av regeringens godkännande.

1 § NN skall årligen lämna ett bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet på … miljoner kronor. Medlen skall användas till de ändamål som anges i filmavtalet. (Därutöver avser NN att använda i genomsnitt … miljoner kronor årligen för samproduktion och medfinansiering vad gäller film som får stöd enligt nämnda avtal.)

2 § Detta avtal träder i kraft ... och skall gälla till och med ... .

Uppsägning av avtalet skall ske senast ett år före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med tre år åt gången, under förutsättning av att 2006 års filmavtal förlängs eller ett nytt motsvarande filmavtal ingås

3 § Tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller om rättsförhållande som har sin grund i avtalet skall avgöras genom skiljedom enligt lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. På parts begäran skall Stockholms tingsrätt utse samtliga tre skiljemän.

Bilaga 3

Riktlinjer för återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd

Återbetalning av produktionsstöd i form av publikrelaterat efterhandsstöd och förhandsstöd till långfilm skall påbörjas när en film uppbär nettointäkter, dvs. när intäkterna överstiger det belopp som motsvarar producentens och andras investeringar som berättigat till intäktsandelar, inkluderat ett påslag om 35 procent av godkänd finansiering. Återbetalning skall ske med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden.

Underlag för återbetalning är samtliga intäkter från alla länder och alla visningsformer. Producenten skall årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Övriga bestämmelser för återbetalning fastställs av stiftelsen.

Protokollsanteckningar

Till 1 § Filmbranschen och TV-företagen får nominera personer till två av ledamotsplatserna i styrelsen.

Till 8 § Parterna noterar att Sveriges Biografägareförbund (SBF) och Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a. (SFUF) har träffat en överenskommelse vad gäller köp och bokning av biografbiljetter fr.o.m. den 1 januari 2006 och under den gällande filmavtalsperioden.

Överenskommelsen innebär att det vid internet- och telefonbokning och därefter köp i kassa utgår en bokningsavgift på 10 kr per bokningstillfälle, som medlemmarna i SFUF förbinder sig att inte inkludera i beräkningsunderlaget för filmhyra. Ingen bokningsavgift utgår vid internet- eller telefonköp. Genom erbjudanden som är avgiftsfria kan biografägare ge kund rätt till gratis internet- och telefonbokning.

Till 22 § Parterna förutsätter att de medel som stiftelsen får av bidragsgivare utanför detta avtal används för de ändamål som anges i avtalet.

Till 36 § Parterna förutsätter att tillämpningen av stöd till biografägare för öppna visningar av svensk film inte hindrar, snedvrider eller hämmar konkurrensen på ett sätt som inte är förenligt med den näringsrättsliga lagstiftningen.

Till 41 § Parterna förutsätter att stiftelsen senast den 1 januari 2006, med utgångspunkt i avtalet och efter samråd med filmbranschen och TV-företagen, utformar riktlinjer för konsulenternas uppdrag.

Till 57 § Parterna avser att fortsätta arbetet inom Filmavtalets arbetsgrupp under avtalsperioden. I arbetet skall bl.a. ingå att behandla för branschen viktiga frågor, t.ex. upphovsrättsliga frågor som arbetet mot piratkopiering och användning av s.k. piratkort, liksom frågor om teknikutveckling, utvecklingen och den ökade användningen av nya visningsfönster för film, samt behovet av kunskap om filmpubliken.

Arbetsgruppen skall vid minst två tillfällen per år hålla möten tillsammans med styrelseordföranden i stiftelsen, för att i det sammanhanget kunna ta upp frågor om hur styrelsen efterlever avtalets intentioner och mål.

Enskild protokollsanteckning från TV 4 AB (publ.), Modern Times Group MTG AB, Kanal 5 AB och C More Entertainment AB

Det noteras i anslutning till detta avtal följande beträffande reklamavbrott vid visning av film i tv. Som parter till detta avtal finns kommersiella tv-bolag vars finansiering består av annonsintäkter. Bolagen bidrar till Filmavtalet och till produktionen av svensk film. En förutsättning för bolagens investeringar och visningar av film i sina respektive kanaler är att filmerna finansieras med nämnda annonsintäkter.


Vad tycker du om artikeln?
3
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

Skriv kommentar