Vem gör vad i filmteamet?

En professionell filmproduktion är inget jobb för en person. Även om det kan vara smidigt och enkelt så kan det vara bra att ha någon i närheten som håller i mikrofonen eller belysningen. Vid en professionell inspelning är ett filmteam på minst tre personer ett minimum, var och en med sin specialiserade uppgift. Men för att allt ska flyta på effektivt krävs det att alla vet vad de ska göra.

Vid större produktioner tillkommer det genast en mängd olika arbetsuppgifter. Vissa av dem är dock assistenter till redan befintliga uppgifter och liknande. I vissa fall kan producenten, fotografen och regissören vara samma person, beroende på hur många man är.

Arbetsfördelning

Arbetsfördelningen i ett filmteam är väldigt specialiserad. Var och en har en specifik uppgift att uppfylla som tillsammans bidrar till helheten på ett effektivt sätt.

De kreativa medlemmarna

Under denna rubrik döljer sig de arbetsuppgifter som innehar den kreativa (och mestadels ekonomiska) sidan av produktionen. Visserligen har fotografen också inflytande över filmens look, men det är regissören som i första hand utformar stilen.

Exekutiv producent (executive producer)

Den exekutiva producenten (eller verkställande producent) har det övergripande ansvaret för bolagets filmproduktioner, i synnerhet ekonomiska frågor. Han eller hon är med från idé till första visningskopia, med ekonomiskt, administrativ och ibland kreativt ansvar för den färdiga filmen. En "vanlig" producent arbetar närmare inspelningsprocessen.

Produktionsassistent (production assistant, PA)

Assistent till produktionsledaren som hämtar och lämnar skådespelare till inspelningsplatsen, kör filmen till labbet, hjälper till med transporter etc.

Produktionschef (producer)

Produktionschefen organiserar gruppen, gör upp en budget, samordnar tagningarna, gör upp scheman, ser till att utrustningen och lokalerna (inklusive transporter, tillstånd och försäkring) finns tillgängliga och sköter bokföringen. Produktionschefens bästa vän är telefonen.

Har det övergripande ansvaret, men deltar sällan i en enstaka filminspelning.

Produktionsledare (production manager, PM)

Arbetar främst med den administrativa biten under producenten. Ansvarar för förberedelserna och utformning av budget, inspelningsscheman, skaffar tillstånd för inspelningsplatser, håller kontakten med team och skådespelare.

Regissören (director)

Fattar de kreativa besluten från den inledande forskningen till den sista tagningen. Han eller hon sköter rollbesättningen, leder laget och övervakar redigeringen. Regissören går tagning för tagning igenom hela det planerade arbetet med hela laget och bestämmer vilken belysningsstil man skall ha i de enskilda scenerna.

Regissören instruerar en skådespelare
Foto: Peter Dahlgren

Regiassistenter

Vad beträffande regiassistenter rangordnas de enligt första-, andra- och trejde regiassistent, även om de svenska namnen nedan kan vålla en viss tveksamhet.

Inspelningsledare (first assistant director, FAD)

Den förste regiassistenten kallas på svenska inspelningsledare, och ansvarar för ledningen av arbetet på inspelningsplasten, samordnar de olika yrkesfunktionernas arbete inför en tagning i samarbete med regiassistenten, ordnar transporter, måltider etc. Ropar även saker såsom "Tack" och "Tystnad, tagning". Kallas i England för unit manager.

Andre regiassistent (second assistant director, SAD)

Assisterar regissören med diverse praktiska sysslor, t.ex. kallar skådespelare till inspelningsplatsen, informerar teamet om regissörens önskemål etc.

Tredje regiassistent (third assistant director)

Assisterar helt enkelt första regiassistenten, dvs inspelningsledaren. Ibland står det även 2nd 2nd assistant director i eftertexterna, vilket är samma sak som tredje regiassistent fast ett annat ord från någon som är skolad annorlunda.

Ljus

Fotograferna kategoriseras faktiskt enligt ljus, eftersom ljus är en förutsättning för att en bild över huvud taget ska existera.

A-foto (Director of Photography, DoP/DP)

A-fotografen är chefsfotografen som samarbetar med regissören. Han eller hon ansvarar för bildspråkets utformning, ljus osv. I TV sammanhang används oftast en separat ljussättare eftersom man uteslutande använder flerkamerateknik och därmed många fotografer.

I Hollywood opererar aldrig DP:n själv kameran, utan till detta finns naturligtvis en kameraoperatör (camera operator). I Sverige är det däremot oftast A-fotografen som sköter kameran under inspelning.

B-foto (first assistant cameraman eller focus puller)

Chefsfotografens assistent som ansvarar för kamerans tekniska skötsel, riggar kameran på stativet, byter objektiv, laddar film i kameran och följer skärpan under tagning. Kallas ibland kameraassistent eller focus puller på engelska.

C-foto (clapper loader)

Medlem i kamerateamet som assisterar B-fotografen. Ansvarar för kassettladdning, sköter filmklappan och skriver bildrapporter.

Chefselektriker (gaffer)

Ansvarar för den tekniska belysningsutrustningen och utför ljussättningen tillsammans med chefsfotografen.

Elassistent (best boy)

Chefselektrikens förste assistent.

Elektriker (electrician)

Handhar belysningsutrustning, både lampor, filter, avmaskning, kraftförsörjning m.m. Arbetar under chefselektrikern i större team och samråder om ljussättningens utformning med fotografen.

Fotoassistent (camera assistant)

Medhjälpare till filmfotografen i små team. En kombination av B- och C-foto.

Ljussättare (lighting supervisor)

Ljussättningen sköts oftast av chefsfotografen i spelfilmsproduktion, men har däremot en viktig roll i TV sammanhang där man uteslutande använder flera fotografer och kameror.

Den som sätter ljuset skapar den ljussättning som regissören och chefsfotografen vill ha, ordnar lamporna inför varje tagning, sköter elektriciteten, säkerheten och ser till att bommikrofonen inte ger några skuggor.

Det finns dessutom en annan typ av ljussättare, nämligen den som arbetar under efterarbetet. Hans eller hennes uppgift är att korrigera ljuset på filmen under kopiering. Denne typen av ljussättare behövs därför aldrig vid videoproduktioner.

Ljud

På ljudsidan finns det två olika sorters ljudtekniker, de som jobbar under inspelning och de som jobbar under efterarbetet.

A-ljud (sound mixer)

Den ansvarige ljudteknikern vid film och TV-produktion. I en TV-produktion sitter A-ljudet i ett kontrollrum och sköter ljudmixern i vilken alla ljuden mixas. På fältet manövrerar han eller hon oftast en portabel ljudmixer.

B-ljud (boom operator)

Assistent till A-ljudet som ansvarar för mikrofonen under tagning. Väljer även lämplig mikrofon för olika miljöer och placerar den på exempelvis en mikrofonbom, ett slags metspö varpå mikrofonen fästs.

Ljudläggare (dubbing editor)

Ljudläggaren tillför/sammanfogar filmens ljudeffekter och musik. SVT Drama har infört termen "ljudsättare" för att efterlikna ljussättare och därmed kanske ersätta ordet ljudläggare.

Ljudtekniker (sound technician)

Allmän yrkesbeteckning för person som arbetar med inspelning eller bearbetning av ljud, eller ansvarar för ljudet vid TV-sändning. Ljudteknikern undersöker akustiken på inspelningsplatsen.

Tramp (foley artist)

Tramp är en yrkesbeteckning för en person som eftersynkar och skapar effektljud, t.ex. fotsteg eller pistolskott. Det kan innebära att personen ifråga får slänga sig i sand, trampa i grus (därav namnet) - allt för att skapa det rätta ljudet.

Ytterligare arbetsuppgifter

Givetvis finns det väldigt många arbetsuppgifter till vid en filmproduktion, upp emot 500 om man ska vara riktigt petig, men då kommer man även in på andra områden som inte har så mycket med själva filmskapandet att göra. Men här är några av de främsta medlemmarna i teamet:

Andrateam (second unit)

Ett andrateam är dock ingen arbetsmedlem utan ett mindre team som arbetar parallellt med huvudteamet. Ett andrateam består av fotograf och ljudtekniker med några assistenter som filmar inklippsbilder, transportbilder etc. som tar lång tid att rigga men som inte kräver så mycket personal som huvudteamets. I Sverige är huvudteamen oftast så små att ett andrateam vore onödigt.

Chefspassare (key grip)

Arbetsledaren för passarteamet i en större produktion.

Inspelningsassistent (runner)

Begreppet "runner" används även i Sverige och är en assistent (oftast till inspelningsledaren) som utför enklare ärenden eller arbetsuppgifter i teamet.

Passare (grip)

Ansvarar för utrustningen som gör kameraförflyttningar som dollys, åkvagnar och kranar. Passarens assistent kallas grip best boy.

Platschef (location manager)

Person som ansvarar för en speciell inspelningsplats. Sköter kontakter med lokala myndigheter, medhjälpare etc. i samarbete med produktionsledaren.

Prod-ass (gofer)

Yngsta produktionsassistenten som utför enklare uppgifter såsom budkörningar.

Produktionsdesigner (production designer)

Har det övergripande ansvaret för filmens visuella utseende, såsom dekor, rekvisita, kostymer, miljö etc. Övervakar arbetet som utförs av scenograf, rekvisitör med flera.

Produktionsekonom (production accountant)

Hjälper producent och produktionsledare med bokföring.

Produktionskoordinator (production co-ordinator)

Hjälper till med pappersarbeten på produktionskontoret vid större filminspelningar. Hjälper produktionsledaren med dagsplaneringar, rapporter, nya manussidor etc.

Produktionssekreterare (production secretary)

Hjälper till med alla möjliga pappersarbeten på produktionskontoret. Hjälper främst produktionskoordinatorn.

Rekvisitör (set dresser)

Ansvarar för att all rekvisita finns på plats i rätt tid. Dessutom gör rekvisitören en förteckning med checklista över de föremål som behövs och varifrån de ska tas och hyr elle köper därefter in dem. Attributören (standby prop man) assisterar och placerar sedan ut rekvisitan under inspelning.

Scenograf (art director)

Scenografen ansvarar för filmens utformning av miljöer, både vad gäller studiobyggen och förändringar på inspelningsplatsen.

Scripta (continuity, script supervisor)

Person som ansvarar för kontinuiteten mellan de olika scenerna (samma kläder i olika tagningar, rörelser åt samma håll etc.), så att den färdigklippta filmen upplevs som sammanhängande. Hon noterar alla avvikelser från det skriva manuset som sker, skriver inspelningsrapport etc. Vid TV-produktion har scriptan en något annorlunda uppgift där hon främst håller reda på tiden och inslagen.

Medarbetarna

Det är väldigt viktigt att alla vet vad de skall göra ute på fältet. Oplanerade inspelningar brukar sällan bli lyckade, utan det gäller redan vid "ritbordet" att planera mhur inspelningsdagarna ska gå till och vem som ska göra vad. Det är ju annars lätt hänt att alla ska vara med och rösta om hur varje enskild tagning ska spelas in.

Väl ute på inspelningen måste du som regissör lita på dina medarbetare. Därför måste du även känna till varje persons uppgift och därmed låt dem koncentrera sig på sin sak och du på din. Det gäller att ha en helhetssyn över filmproduktion i allmänhet. Först då kan man låta dem få den frihet de behöver.

Regissören har det övergripande ansvaret för produktion och vägleder skådespelarna samt det tekniska teamet. Är inte regissören förberedd så är ingen förberedd. Det är också svårt att samtidigt vara fotograf och regissör, eftersom man ofta måste vara framme och instruera skådespelarna och gå igenom manuset. Därför bör en person i filmteamet åta sig denna uppgift.

Fotografen ansvarar konstnärligt för bilderna som spelas in och deras bildkomposition.

Ljudteknikern väljer och placerar ut mikrofoner, och ansvarar även för inspelningen av ljudet.

Tips till teamet

 • Den som sköter redigeringen bör vara närvarande och göra anteckningar, om inte scriptan gör detta arbete. Han eller hon ser till att varje tagning kan identifieras och kommer med förslag om extra täckning som kan bli till hjälp under redigeringen.
 • En person som är ansvarig för all teknisk utrustning kan vara bra. Denne skall då kontrollera att all utrustning är på plats i rätt tid, och att den är fri från fel.

Engelska översättningar

Engelska Svenska
Animator Animatör
Automatic Dialouge Replacement (ADR) Person som eftersynkar dialog
Assistant art director Scenografassistenter
Assistant director (AD) Regiassistent
Assistant film editor Synkläggare (Klippassistent)
Art director (AD) Scenograf
Best boy Elassistent
Bit part Statistroll
Boom operator B-ljud
Carpenter Snickare
Clapper loader C-foto
Construction coordinator Byggledare
Construction supervisor Byggledare
Continuity Scripta
Costume assistant Kostymör
Costume designer Kostymtecknare
Courier service Chaufför(er)
Dialouge director Röstregi
Director Regissör
Director of Photography (DoP) Chefsfotograf (A-foto)
Driver Chaufför
Double Stand-in
Dubbing Editor (track laying) Ljudläggare (ljudläggning)
Editor Klippare/redigerare
Electrician Elektriker
Extra Statist
Film editor Filmklippare
First assistant cameraman B-foto
First assistant director (FAD) Inspelningsledare
Focus puller B-foto
Foley artist Tramp
Gaffer Chefselektriker
Gofer Prod-ass
Grip Passare
Grip best boy Passarassistent
Key grip Chefspassare
Lighting supervisor/director Ljussättare
Location manager Platschef
Make-up artist Maskör
Make-up assistant Sminkör
P.A. on line Livescripta
Post-production supervisor Efterarbetsansvarig
Producer Produktionschef
Production accountant Produktionsekonom
Production assistant (PA) Produktionsassistent
Production co-ordinator Produktionskoordinator
Production designer Produktionsdesigner
Production manager (PM) Produktionsledare
Production secretary Produtkionssekreterare
Property master/manager Rekvisitör
Runner Inspelningsassistent
Screenwriter (screenplay) Manusförfattare (manus)
Scenics Patinerare
Scenics artist Dekormålare
Script writer Manusförfattare
Script editor Dramaturg
Script supervisor Scripta
Second assistant director (SAD) Andre regiassistent
Second second assistant director Tredje regiassistent
Second unit Andra team
Sound editor Ljudsättare (ljudläggare)
Sound mixer A-ljud
Sound recordist Inspelningsljudtekniker
Sound technician Ljudtekniker
Standby prop man Attributör
Still photographer Stillbildsfotograf
Storyboard artist Storyboardtecknare
Stunt double Stuntman
Stunt coordinator Stuntregissör
Tailor Skräddare
Technical Director (TD) Bildproducent för TV
TV director TV producent
TV lighting supervisor TV-ljussättare
TV sound engineer A- och B-ljud för TV
TV-stuio cameraman TV-fotograf
Unit manager (brittisk) Inspelningsledare
Video cameraman Videofotograf
Video editor Videoredigerare
Wardrobe Kostymansvarig
Wardrobe assistant Kostymassistent
Wig-maker Perukmakare

Sätt betyg

119

6 kommentarer

 1. Susanne
  Oerhört bra och informativ text om de mystiska eftertextpersonerna som annars är så anonyma.
 2. Kalas
  Hej!
  Jag är intresserad av exakt vad för sysslor en statistansvarig kan tänkas ha på inspelning?

  Tacksam för svar!
 3. robin
  Bra text:) Den var mycket informativ.
 4. Carolina
  Håller med Susanne, oerhört informativt.
  Tack!
 5. Niklas
  Kalas:
  En statistansvarig är, just det, ansvarig för statisterna. Håller koll på att de inte gör dumheter, ser till att de är på plats, troligtvis sköter denne även rekryteringen av statister.
  Mvh Niklas
 6. Ann-Kristine Johansson
  Hej!

  Vad krävs av en skådespelar ansvarig på inspelningsplats.
  Hur förbereder sig en peson med uppgiften att vägleda skådespelarna,vilka språk krävs.
  Finns det material att studera.

Skriv kommentar