Vem gör vad i filmteamet?

13 min

En professionell filmproduktion är inget jobb för en person. Även om det kan vara smidigt och enkelt så kan det vara bra att ha någon i närheten som håller i mikrofonen eller belysningen. Vid en professionell inspelning är ett filmteam, eller film crew, på minst tre personer ett minimum, var och en med sin specialiserade uppgift. Men för att allt ska flyta på effektivt krävs det att alla vet vad de ska göra.

Vid större produktioner tillkommer det genast en mängd olika arbetsuppgifter. Vissa av dem är dock assistenter till redan befintliga uppgifter och liknande. I vissa fall kan producenten, fotografen och regissören vara samma person, beroende på hur stor budget man har och vilken kreativ kontroll man vill ha över den slutliga filmen.

Arbetsfördelning

Arbetsfördelningen i ett filmteam är väldigt specialiserad. Var och en har en specifik uppgift att uppfylla som tillsammans bidrar till helheten på ett effektivt sätt.

De kreativa medlemmarna

Under denna rubrik döljer sig de arbetsuppgifter som innehar den kreativa (och mestadels ekonomiska) sidan av produktionen. Visserligen har fotografen också inflytande över filmens look, men det är regissören som i första hand utformar stilen.

Exekutiv producent (executive producer)

Den exekutiva producenten (eller verkställande producent) har det övergripande ansvaret för bolagets filmproduktioner, i synnerhet ekonomiska frågor. Han eller hon är med från idé till första visningskopia, med ekonomiskt, administrativ och ibland kreativt ansvar för den färdiga filmen. En "vanlig" producent arbetar närmare inspelningsprocessen.

Produktionschef (producer)

Produktionschefen organiserar gruppen, gör upp en budget, samordnar tagningarna, gör upp scheman, ser till att utrustningen och lokalerna (inklusive transporter, tillstånd och försäkring) finns tillgängliga och sköter bokföringen. Produktionschefen har det övergripande ansvaret för filmen, men deltar sällan i enstaka filminspelningar. Produktionschefens bästa vän är telefonen.

Regissören (director)

Regissören fattar de kreativa besluten från det inledande förarbetet till den sista tagningen. Han eller hon sköter rollbesättningen, leder laget och övervakar videoredigeringen eller filmklippningen. Regissören går tagning för tagning igenom hela det planerade arbetet med hela filmteamet och bestämmer exempelvis vilken belysningsstil man skall ha i de enskilda scenerna.

Regissören instruerar en skådespelare
Foto: Peter Dahlgren

Produktionsledare (production manager, PM)

Produktionsledaren arbetar främst med den administrativa biten under producenten och ansvarar för förberedelserna och utformning av budget, inspelningsscheman, skaffar tillstånd för inspelningsplatser, samt håller kontakten med team och skådespelare.

Produktionsassistent (production assistant, PA)

Produktionsassistenten (eller produktionsassisterna eftersom de ofta är flera) hjälper produktionsledaren och hämtar och lämnar skådespelare till inspelningsplatsen, kör filmen till labbet för framkallning, hjälper till med transporter och liknande sysslor som underlättar arbetet för det kreativa teamet. 

Regiassistenter

Vad beträffande regiassistenter rangordnas de enligt första-, andra- och trejde regiassistent, även om de svenska namnen nedan kan vålla en viss tveksamhet.

Inspelningsledare (first assistant director, FAD)

Den förste regiassistenten kallas på svenska inspelningsledare, och ansvarar för ledningen av arbetet på inspelningsplasten, samordnar de olika yrkesfunktionernas arbete inför en tagning i samarbete med regiassistenten, ordnar transporter, måltider med mera. Inspelnngsledaren ropar även saker såsom "tack" och "tystnad, tagning". I England kallas inspelningsledaren inte för first assistent director, utan unit manager.

Andre regiassistent (second assistant director, SAD)

Den andre regiassistenten assisterar regissören med diverse praktiska sysslor, exempelvis kalla skådespelare till inspelningsplatsen, eller informera teamet om regissörens önskemål.

Tredje regiassistent (third assistant director)

Den tredje regiassistenten assisterar den första regiassistenten, det vill säga inspelningsledaren. I eftertexterna på en film kan man ibland se 2nd 2nd assistant director, vilket är samma sak som tredje regiassistent.

Ljus

Fotograferna kategoriseras enligt ljus, eftersom ljus är en förutsättning för att en bild över huvud taget ska existera.

A-foto (Director of Photography, DoP/DP)

A-fotografen är chefsfotografen som samarbetar med regissören. Han eller hon ansvarar för bildspråkets utformning samt ljussättning. I tv-sammanhang används oftast en separat ljussättare eftersom man oftast använder flerkamerateknik och därmed många fotografer samtidigt som det kan vara svårt att ändra eller flytta på lampor under en livesändning.

I Hollywood sköter sällan A-fotografen själv kameran, utan till detta finns en kameraoperatör (camera operator). I Sverige och på mindre filminspelningar är det däremot oftast A-fotografen som sköter kameran under inspelning.

B-foto (first assistant cameraman eller focus puller)

B-fotografen är chefsfotografens assistent och ansvarar för kamerans tekniska skötsel, riggar kameran på stativet, byter objektiv, laddar film (eller minneskort) i kameran och följer skärpan under tagning. B-foto kallas ibland kameraassistent eller focus puller på engelska.

C-foto (clapper loader)

C-fotografen är den medlem i kamerateamet som assisterar B-fotografen och ansvarar för kassettladdning, sköter filmklappan och skriver bildrapporter.

Chefselektriker (gaffer)

Chefselektrikern ansvarar för den tekniska belysningsutrustningen och utför ljussättningen tillsammans med chefsfotografen.

Elassistent (best boy)

Elassistenten är chefselektrikens förste assistent.

Elektriker (electrician)

Elektriker på en filminspelning har hand om belysningsutrustning, lampor, filter, avmaskning, kraftförsörjning med mera. Elektrikern arbetar under chefselektrikern i större team och samråder om ljussättningens utformning med fotografen.

Fotoassistent (camera assistant)

Fotoassistent är en medhjälpare till filmfotografen i små team, och är en kombination av B-foto och C-foto.

Ljussättare (lighting supervisor)

Ljussättningen sköts oftast av chefsfotografen i spelfilmsproduktion, men har däremot en viktig roll i tv-sammanhang där man oftast använder flera fotografer och kameror.

Den som sätter ljuset skapar den ljussättning som regissören och chefsfotografen önskar, ordnar lamporna inför varje tagning, sköter elektriciteten, säkerheten och ser till att bommikrofonen inte ger några skuggor.

Det finns dessutom en annan typ av ljussättare, nämligen den som arbetar under efterarbetet. Hans eller hennes uppgift är att korrigera ljuset på filmen på digital eller optisk väg så att scenerna matchar varandra eller ger den känsla som scenen kräver (exempelvis sänka ljusnivån för att efterlikna natt).

Ljud

På ljudsidan finns det två olika sorters ljudtekniker, de som jobbar under inspelning och de som jobbar under efterarbetet.

A-ljud (sound mixer)

A-ljud är den ansvarige ljudteknikern vid film och tv-produktion. I en tv-produktion sitter A-ljudet i ett kontrollrum och sköter ljudmixern i vilken alla ljuden mixas. På fältet manövrerar han eller hon oftast en portabel ljudmixer.

B-ljud (boom operator)

B-ljud ansvarar för mikrofonen under filminspelningar och tagningar. B-ljudet väljer lämplig mikrofon för olika miljöer och placerar den på exempelvis en mikrofonbom, ett slags metspö som sedan placeras strax utanför bild men tillräckligt nära skådespelarna för att spela in deras röster.

Ljudläggare (dubbing editor)

Ljudläggaren tillför eller sammanfogar filmens ljudeffekter och musik. SVT Drama har infört termen ljudsättare för att efterlikna ljussättare och därmed kanske ersätta ordet ljudläggare.

Ljudtekniker (sound technician)

Ljudtekniker är en allmän yrkesbeteckning för person som arbetar med inspelning eller bearbetning av ljud, eller ansvarar för ljudet vid tv-sändning. 

Tramp (foley artist)

Tramp är en yrkesbeteckning för en person som eftersynkar och skapar ljudeffekter, exempelvis fotsteg eller pistolskott. Det kan innebära att personen ifråga får slänga sig i sand, trampa i grus (därav namnet) och annat för att skapa det rätta ljudet.

Ytterligare arbetsuppgifter

Givetvis finns det väldigt många arbetsuppgifter till vid en filmproduktion, upp emot 500 om man ska vara riktigt petig, men då kommer man även in på andra områden som inte har så mycket med själva filmskapandet att göra. Men här är några av de främsta medlemmarna i teamet.

Andrateam (second unit)

Ett andrateam är ingen arbetsmedlem utan ett mindre team som arbetar parallellt med huvudteamet. Ett andrateam består av fotograf och ljudtekniker med några assistenter som filmar inklippsbilder, transportbilder och liknande som tar lång tid att rigga men som inte kräver så mycket personal som huvudteamets. I Sverige är huvudteamen oftast så små att andrateam inte är nödvändiga, men kan vara användbara när man filmar utan skådespelare och man behöver färdigställa filmen på kort tid.

Chefspassare (key grip)

Chefspassare är arbetsledare för passarteamet i en större produktion.

Inspelningsassistent (runner)

Inspelningsassistent, elle runner som också används på svenska, är en assistent (oftast till inspelningsledaren) som utför enklare ärenden eller arbetsuppgifter i teamet. Medan produktionsassistenten hjälper till hela filmproduktionen hjälper inspelningsassistenten främst till på inspelningsplatsen.

Passare (grip)

Passaren ansvarar för utrustningen som gör kameraförflyttningar som dollys, åkvagnar och kranar. Passarens assistent kallas grip best boy.

Platschef (location manager)

Platschefen ansvarar för en speciell inspelningsplats och sköter kontakter med lokala myndigheter och medhjälpare. Platschefen samarbetar med produktionsledaren.

Prod-ass (gofer)

Prod-ass eller produktionsassistent som utför enklare uppgifter såsom budkörningar.

Produktionsdesigner (production designer)

Produktionsdesignern har det övergripande ansvaret för filmens visuella utseende vad gäller dekor, rekvisita, kostymer, miljö och sceneri. Produktionsdesignern övervakar arbetet som utförs av scenograf, rekvisitör och attributör, och samarbetar med regissör och chefsfotografen.

Produktionsekonom (production accountant)

Produktionsekonom hjälper producent och produktionsledare med bokföring och ekonomi.

Produktionskoordinator (production co-ordinator)

Produktionskoordinator hjälper till med pappersarbeten på produktionskontoret vid större filminspelningar, och hjälper produktionsledaren med dagsplaneringar, rapporter, nya manussidor etc.

Produktionssekreterare (production secretary)

Produktionssekreterare hjälper till med diverse pappersarbeten på produktionskontoret, och samarbetar främst med produktionskoordinatorn.

Rekvisitör (set dresser)

Rekvisitören ansvarar för att all rekvisita finns på rätt plats på rätt tid. Dessutom gör rekvisitören en förteckning med checklista över de föremål som behövs och varifrån de ska lånas, hyras, eller köpas in. Attributören (standby prop man) assisterar och placerar sedan ut rekvisitan under inspelning.

Scenograf (art director)

Scenografen ansvarar för filmens utformning av miljöer, både vad gäller studiobyggen och förändringar på inspelningsplatsen. Scenografen arbetar därför nära produktionsdesignern.

Scripta (continuity, script supervisor)

Scriptan ansvarar för kontinuiteten mellan de olika tagningarna så att den färdigklippta filmen upplevs som sammanhängande. Det kan till exempel handla om att skådespelare har samma kläder i olika tagningar, att rörelser görs åt samma håll mellan tagningar, och så vidare. Scriptan noterar alla avvikelser från filmmanuset, skriver inspelningsrapport med mera. Vid tv-produktion har scriptan en något annorlunda uppgift där han eller hon främst håller reda på tiden och inslagen.

Medarbetarna

Det är väldigt viktigt att alla vet vad de skall göra ute på fältet. Oplanerade inspelningar brukar sällan bli lyckade, utan det gäller redan vid "ritbordet" att planera hur inspelningsdagarna ska gå till och vem som ska göra vad. Det är annars lätt hänt att alla ska vara med och rösta om hur varje enskild tagning ska spelas in, och arbetet får därmed svårt att flyta på.

Väl ute på inspelningsplatsen måste du som regissör lita på dina medarbetare. Därför måste du även känna till varje persons uppgift och därmed låt dem koncentrera sig på sin sak och du på din. Det gäller att ha en helhetssyn över filmproduktionen och samtidigt ge de olika yrkesrollerna den frihet de behöver för att kunna genomföra sitt arbete.

Regissören har det övergripande ansvaret för produktion och vägleder skådespelarna samt det tekniska teamet. Är inte regissören förberedd så är ingen förberedd. Det är också svårt att samtidigt vara fotograf och regissör, eftersom man ofta måste vara framme och instruera skådespelarna och gå igenom manuset. Därför kan det vara lämpligt att regissören och fotografen inte är samma person.

Tips till teamet

 • Den som sköter redigeringen bör vara närvarande och göra anteckningar, om inte scriptan gör detta arbete. Han eller hon ser till att varje tagning kan identifieras och kommer med förslag om extra täckning som kan bli till hjälp under redigeringen.
 • En person som är ansvarig för all teknisk utrustning kan vara bra. Denne skall då kontrollera att all utrustning är på plats i rätt tid, och att den är fri från fel.

Film crew till filmteam – engelska översättningar

Engelska Svenska
Animator Animatör
Automatic Dialouge Replacement (ADR) Person som eftersynkar dialog
Assistant art director Scenografassistenter
Assistant director (AD) Regiassistent
Assistant film editor Synkläggare (klippassistent)
Art director (AD) Scenograf
Best boy Elassistent
Bit part Statistroll
Boom operator B-ljud
Carpenter Snickare
Clapper loader C-foto
Construction coordinator Byggledare
Construction supervisor Byggledare
Continuity Scripta
Costume assistant Kostymör
Costume designer Kostymtecknare
Courier service Chaufför(er)
Dialouge director Röstregi
Director Regissör
Director of Photography (DoP) Chefsfotograf (A-foto)
Driver Chaufför
Double Stand-in
Dubbing Editor (track laying) Ljudläggare (ljudläggning)
Editor Klippare/redigerare
Electrician Elektriker
Extra Statist
Film editor Filmklippare
First assistant cameraman B-foto
First assistant director (FAD) Inspelningsledare
Focus puller B-foto
Foley artist Tramp
Gaffer Chefselektriker
Gofer Prod-ass
Grip Passare
Grip best boy Passarassistent
Key grip Chefspassare
Lighting supervisor/director Ljussättare
Location manager Platschef
Make-up artist Maskör
Make-up assistant Sminkör
P.A. on line Livescripta
Post-production supervisor Efterarbetsansvarig
Producer Produktionschef
Production accountant Produktionsekonom
Production assistant (PA) Produktionsassistent
Production co-ordinator Produktionskoordinator
Production designer Produktionsdesigner
Production manager (PM) Produktionsledare
Production secretary Produtkionssekreterare
Property master/manager Rekvisitör
Runner Inspelningsassistent
Screenwriter (screenplay) Manusförfattare
Scenics Patinerare
Scenics artist Dekormålare
Script writer Manusförfattare
Script editor Dramaturg
Script supervisor Scripta
Second assistant director (SAD) Andre regiassistent
Second second assistant director Tredje regiassistent
Second unit Andra team
Sound editor Ljudsättare (ljudläggare)
Sound mixer A-ljud
Sound recordist Inspelningsljudtekniker
Sound technician Ljudtekniker
Standby prop man Attributör
Still photographer Stillbildsfotograf
Storyboard artist Storyboardtecknare
Stunt double Stuntman
Stunt coordinator Stuntregissör
Tailor Skräddare
Technical Director (TD) Bildproducent för tv
TV director TV producent
TV lighting supervisor TV-ljussättare
TV sound engineer A- och B-ljud för tv
TV-stuio cameraman Tv-fotograf
Unit manager (brittisk) Inspelningsledare
Video cameraman Videofotograf
Video editor Videoredigerare
Wardrobe Kostymansvarig
Wardrobe assistant Kostymassistent
Wig-maker Perukmakare

Vad tycker du om artikeln?
143
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.


12 kommentarer

 1. Susanne
  Oerhört bra och informativ text om de mystiska eftertextpersonerna som annars är så anonyma.
  2 gillar detta
 2. Kalas
  Hej!
  Jag är intresserad av exakt vad för sysslor en statistansvarig kan tänkas ha på inspelning?

  Tacksam för svar!
 3. robin
  Bra text:) Den var mycket informativ.
 4. Carolina
  Håller med Susanne, oerhört informativt.
  Tack!
 5. Niklas
  Kalas:
  En statistansvarig är, just det, ansvarig för statisterna. Håller koll på att de inte gör dumheter, ser till att de är på plats, troligtvis sköter denne även rekryteringen av statister.
  Mvh Niklas
 6. Ann-Kristine Johansson
  Hej!

  Vad krävs av en skådespelar ansvarig på inspelningsplats.
  Hur förbereder sig en peson med uppgiften att vägleda skådespelarna,vilka språk krävs.
  Finns det material att studera.
 7. Jessica
  "Den som sköter redigeringen bör vara närvarande och göra anteckningar, om inte scriptan gör detta arbete. Han eller hon ser till att varje tagning kan identifieras och kommer med förslag om extra täckning som kan bli till hjälp under redigeringen."

  Scriptan gör ALLTID ovanstående (eller så har man anställt någon som faktiskt inte är scripta).
 8. Eric
  Vad gör en Videoass?
  1 gillar detta
 9. Mikael
  Ni har glömt vfx onset supervisor

  Se till att materialet som filmas är tillräckligt bra för att vidarearbetas i postproduktion (vfx)
  tex på arbetsuppgifter
  - Ta colorshart och reflektions och ljusbollar efter varje tagning där det ska in CGI
  - mäta avstånd på props/mark till kamera/lins till objekt/referensobjekt
  - skriva upp kameradata, fps/brännvidd/slutartid/bländare/iso
  - Ta hdr bollar vid varje ny ljussättning
  - Se till att cleanplates tas om det behövs
  - Om möjlighet finns, 3d scanna hela inspelningsplatsen
  - Om greenscreen ska användas, se till att det blir rätt gjort/ljussättning/jämnt ljussatt
  - Ta referensbilder, props, inspelningsplatsen, skådisarna
  - Ta lensdistotion grids
  1 gillar detta
 10. Tyler
  Thank you for this, this is amazing! I have been working as a production manager and having access to the swedish crew terms like this is so invaluable.
 11. Fanny
  Hej!
  vad är den svenska översättningen på Executive Producer, co-executive Producer, associate producers och consulting producer?

  Mvh Fanny
  Tack!
 12. Ellinor
  Finns det någon svensk motsvarighet till "below-the-line" och "above-the-line" jobb? Dolly grip, costume designer osv skulle vara nedanför linjen så att säga, och de välbetalda skådespelarna och regissören etc skulle vara "ovanför linjen"...
Skriv kommentar